അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം സമർപ്പിക്കുക

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം സമർപ്പിക്കുക!

AffiliateWatch-ൽ ഒരു അനുബന്ധ പ്രോഗ്രാം സമർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

AffiliateWatch-ലെ അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം സമർപ്പിക്കലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ 1-3 ദിവസമെടുക്കും.

 • പേര്: ഒരു അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം സമർപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെയോ ഓർഗനൈസേഷന്റെയോ പേരാണിത്.
 • വെബ്‌സൈറ്റ്: ഇതാണ് വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ URL (https://example.com).
 • അഫിലിയേറ്റ് വിഭാഗം: അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വിഭാഗമാണിത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ \"മറ്റുള്ളവ\" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • അഫിലിയേറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക്: പ്രോഗ്രാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഫിലിയേറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ പേരാണ് ഇത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ \"സ്വതന്ത്രം\" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • ടീസർ: നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തെയോ അനുബന്ധ പ്രോഗ്രാമിനെയോ വിവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ആകർഷകമായ മാർഗമാണിത്.
 • വിവരണം: അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചും വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെയാണ്.
 • സ്ഥലം: കമ്പനികളുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്.
 • ഇമെയിൽ: അനുബന്ധ വിപണനക്കാർക്ക് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇമെയിലാണിത്.
 • ഫോൺ നമ്പർ: ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫോൺ നമ്പറാണിത്.
 • ലോഞ്ച് തീയതി: നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ആരംഭിച്ച തീയതിയാണിത്.
 • ഹാഷ്‌ടാഗുകൾ: അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ വിവരിക്കുന്ന കോമയാൽ വേർതിരിച്ച #ഹാഷ്‌ടാഗുകൾ നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്.